Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace k přijímacímu řízení na střední školy - pro zájemce o gymnázia

12. 1. 2022

Přihlášky na střední školy a přijímací řízení ve školním roce 2021/2022

Informace pro rodiče a žáky

 

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

předkládáme vám upřesňující informace k průběhu přijímacího řízení na střední školy.

 

 1. ZVEŘEJNĚNÍ KRITÉRIÍ A POČTU PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ

Ředitel střední školy vyhlásí pro první kolo přijímacího řízení kritéria a počty přijímaných žáků
do 31. 1. 2022.

 

 1.  PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

V 1. kole přijímacího řízení na střední školy může uchazeč podat 1 nebo 2 přihlášky.

 

Postup při vyplňování přihlášek:

 1. Během ledna žáci ve škole obdrží formulář Dotazník pro tisk přihlášek.
 2. Do tohoto dotazníku doplníte své kontaktní údaje a údaje o vámi zvolené střední škole. 
 3. Tyto vyplněné dotazníky budou žáci průběžně během února odevzdávat třídnímu učiteli.
 4. Na základě odevzdaného dotazníku pak třídní učitel vytiskne obě přihlášky a nechá je potvrdit školou.
 5. Učitel žákům předá kompletní, školou potvrzené přihlášky.
 6. Doma přihlášku zkontrolujete a podepíšete.
 7. Pokud je ke studiu zvoleného oboru vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu, je nutné přihlášku nechat potvrdit lékařem.
 8. V případě, že má žák přiznané podpůrné opatření na základě Doporučení ŠPZ, je potřeba tento výtisk přiložit k přihlášce. Tuto skutečnost také vyznačte na 1. straně přihlášky.
 9. Pokud vámi zvolené školy bodují v rámci přijímacích řízení různé aktivity – umístění v olympiádách, soutěžích (jedná se vždy o okresní a vyšší kola), studium ZUŠ apod., doložte tyto skutečnosti požadovaným způsobem.
 10. Obě přihlášky musíte doručit osobně nebo doporučeným dopisem řediteli zvolených středních škol do 1. 3. 2022.

 

Vzhledem  k tomu, že od 21.2.–25.2. 2022 budou jarní prázdniny, prosíme rodiče
o vyplnění a odevzdání  Dotazníku pro tisk přihlášek do 16.2. 2022.

 

 

 1. POZVÁNKA K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE A JEJÍ NÁPLŇ

Pokud střední škola koná přijímací zkoušky, odešle ředitel SŠ pozvánku k jejímu vykonání nejpozději 14 dní před termínem zkoušky.

 

 • Jednotná přijímací zkouška – „ státní“ - se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplika­ce. Přípravu zadání testů, zpracování a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum pro zjišťování výsled­­­­ků vzdělávání (Cermat).
 • Některé střední školy mohou organizovat ještě navíc školní přijímací zkoušku. Její termín a náplň určuje ředitel střední školy. Sledujte webové stránky škol.

 

 1.  KONÁNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
 • První kolo přijímacího řízení se uskuteční ve dvou termínech.
 • Každý uchazeč může písemný test z ČJ a M konat dvakrát. Uchazeči se započítává lepší výsledek.

 

Jednotná přijímací zkouška je stanovena pro čtyřleté obory vzdělávání na tyto termíny:

 • 1. termín: pondělí 12. dubna 2022
 • 2. termín: úterý 13. dubna 2022

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • 1. termín: středa 19. dubna 2022
 • 2. termín: čtvrtek 20. dubna 2022

 

Náhradní termín pro všechny uvedené obory vzdělávání: 10. a 11. května 2022.

 

 1.  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ POPŘ. NEPŘIJETÍ KE STUDIU
 • V případě škol, ve kterých se konají přijímací zkoušky, Cermat zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné střední škole. Poté ředitel střední školy do 2 pracovních dnů zveřejní seznam přijatých uchazečů - na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, rodiče si je vyzvednou osobně!

Nepřijatým uchazečům se odesílá rozhodnutí o nepřijetí.

 • Pokud střední škola přijímací zkoušky nekoná, zveřejní ředitel SŠ seznam přijatých uchazečů a odešle rozhodnutí o nepřijetí.

 

 1.  ODVOLÁNÍ

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání podává zákonný zástupce žáka řediteli příslušné školy.

 

 

 1.  POSTUP V PŘÍPADĚ PŘIJETÍ
 • Přijatý uchazeč musí do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí potvrdit zájem vzdělávat se ve střední škole, na niž byl přijat, odevzdáním zápisového lístku přímo na střední školu.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání.
 • Zápisový lístek obdrží každý žák nejpozději do 15. března 2022, vydá ho třídní učitel.

 

V případě nejasností se můžete obrátit na výchovnou poradkyni, nebojte se také informovat přímo na střední škole.

Přehled škol, na kterých jsou po prvním kole přijímacího řízení volná místa, můžete sledovat na webových stránkách Krajského úřadu v Olomouci.

 

Doporučujeme vám sledovat aktuální informace ohledně přijímacího řízení na:

 

Užitečné kontakty:

Informační a poradenské středisko Úřadu práce Olomouc, Vejdovského 988/4    tel:950 141 454

Pedagogicko – psychologická poradna Olomouc, U Sportovní haly 1a               tel:585 221 045

S pozdravem 

Mgr. Bronislava Ponikelská, výchovná poradkyně

Mgr. Jana Vaďurová, výchovná poradkyně

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář